080 175 2000 info@53ac.com

วัตถุประสงค์บริษัท เปลี่ยนแปลง เพิ่มลด วัตถุประสงค์

นาราการบัญชี บริการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด แก้ไข วัตถุประสงค์บริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 4,000 บาท)

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จำนวน 400 บาท
  • ค่าคัดเอกสารหนังสือรับรอง (ฉบับใหม่) จำนวน 200 บาท
  • รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น จำนวน600 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ นาราสามารถดำเนินการเสร็จ ภายใน 1 – 2 วันทำการ

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีทั้งหมด 5 ประเภท

  1. วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม (แบบ ว.1)
  2. วัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ (แบบ ว.2)
  3. วัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (แบบ ว.3)
  4. วัตถุประสงค์เกษตรกรรมการ (แบบ ว.4)
  5. วัตถุประสงค์สำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค (แบบ ว.5)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 15,019 total views,  3 views today