080 175 2000 info@53ac.com

กรมสรรพากรจะเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้ง ที่ 42 (2/2560) โดยผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ผู้สนใจยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 – 16 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่  2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และจำดำเนินการทดสอบในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จากนั้นจะประกาศผลการทดสอบในวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 272 8188 ในวันและเวลาราชการ หรือ ณ สำนักงานมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้นที่ 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 3,879 total views,  1 views today