080 175 2000 info@53ac.com

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ นักลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจเป็นการต่อยอดในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และเสริมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้เกิดธุรกิจที่มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างการเติบโตและสามารถขยายตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตต่อไปได้

ในการนี้ได้มีมาตรการภาษีกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) สามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้นโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกันนับแต่วันที่ลงทุนในหุ้นนั้น เว้นแต่ ทุพพลภาพหรือตาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1 ผู้มีเงินได้ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

2 ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(2) มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

(3) ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการตามหลักเกณฑ์ และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำหนด

(4) มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3 กรณีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้วและต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้มีเงินได้จะหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

4 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรการภาษีเงินได้ดังกล่าว คือหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มีแหล่งเงินทุนที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาการบ่มเพาะธุรกิจให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของรัฐบาลภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลมากยิ่งขึ้นด้วย

 

 2,003 total views,  1 views today