080 175 2000 info@53ac.com

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้พิการต่างด้าว

จากเดิมที่คนพิการจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 190,000 บาท จะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะมีแต่ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนพิการคนไทยเท่านั้นที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการด้วยกัน จึงได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2561) กำหนดให้คนพิการที่เป็นคนต่างด้าว มีสิทธิได้รับยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 

  1. คนพิการซึ่งเป็นคนต่างด้าว และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

2.มีหนังสือรับรองความพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่มีเงินได้นั้น

 

โดยหลักฐานแสดงสิทธิที่จะใช้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ หนังสือรับรองความพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในกรุงเทพฯ สามารถขอได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนต่างจังหวัดขอได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดของแต่ละจังหวัด โดยจะใช้สิทธินี้ได้เฉพาะคนพิการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และสามารถเลือกใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทก็ได้ จำนวนเท่าไรก็ได้

แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 190,000 บาท

 

 2,027 total views,  1 views today