080 175 2000 info@53ac.com

สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยการสนับสนุนให้มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Thailand 4.0) จึงได้มีมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่นิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ หรือค่าจ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู้ขาย ผู้รับจ้างทำ หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 

1.เป็นการจ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่รวมค่าบำรุงรักษารายปี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ ผู้ขาย ผู้รับจ้างทำ หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 

2.เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย

 

3.ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

 

4.เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นำมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามประสงค์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

5.ไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 

6.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ซื้อ จ้างทำหรือใช้บริการ จะต้องไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกันตามรายงานแสดงรายละเอียดประเภทและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เฉพาะภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

7.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สิทธิยกเว้นนั้น โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรกำหนดและเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

รายงานแสดงรายละเอียด

ประเภทและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สิทธิตามมาตรา ๔

แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๗) พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ………………………………………………….. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี…………………………………

 

ลำดับที่ ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกได้มากกว่า ๑ หัวข้อ ลักษณะการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายเหตุ
ERP (ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร)

CRM (ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)

POS (ระบบบริการ ณ จุดขาย)

MRP (ระบบบริหารจัดการและวางแผนการผลิต)

Account (ระบบบัญชี)

Personnel (ระบบบริหารงานบุคคล)

Logistics (ระบบบริหารการขนส่ง)

Inventory (ระบบบริหารงานคลังสินค้า)

อื่นๆ ระบุ…..

 

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนนี้ ต้องเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.depa.or.th/tax200/companies

 

 2,053 total views,  1 views today