080 175 2000 info@53ac.com

สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องเสียภาษีศุลกากรซึ่งเป็นภาษีที่รัฐบาลไทยเรียกเก็บจากสินค้านำเข้า อัตราภาษีศุลกากรขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ประเทศต้นทาง และมูลค่าของสินค้า

นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว สินค้านำเข้ายังอาจต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่นำเข้า ปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้ากำหนดไว้ที่ 7%

นอกจากนี้ ผู้นำเข้ายังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ ข้อกำหนดการติดฉลาก และข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภท

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำเข้าที่จะต้องทราบเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียม และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษ ค่าปรับ และปัญหาทางกฎหมาย กรมศุลกากรไทยมีทรัพยากรและบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้นำเข้าในกระบวนการนำเข้า รวมถึงบริการพิธีการศุลกากรและบริการสำแดงการนำเข้าออนไลน์

นาราการบัญชี ไม่ได้มีบริการ เกี่ยวกับการนำของเข้า หรือ จ่ายภาษีศุลกากร แต่ นาราฯ สามารถ แนะนำให้ฟรี สำหรับบริษัทผู้ให้บริการนำเข้า และผ่านกระบวนการศุลกากร (shipping and forwarding company)

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 145 total views,  1 views today