080 175 2000 info@53ac.com

ในกรณีที่สํานักงานเขตเปลี่ยนที่ตั้งของสํานักงานต้องปฏิบัติอย่างไร

นารา ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการตามอํานาจทําหนังสือชี้แจงถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แจ้งการเปลี่ยนเขตที่ตั้งสํานักงานเนื่องจากทางราชการปรับเปลี่ยน โดยระบุให้ชัดเจนว่า จากเดิมเขตใด และเปลี่ยนเป็นเขตใด พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงจากทางสํานักงานเขต หรือสําเนาทะเบียนบ้านประกอบการชี้แจง

อย่างไรก็ตาม หากทางลูกค้าต้องการจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ และอื่นๆที่เกี่ยวกับบริษัท ทางนารามีบริการให้ค่ะ คลิกที่นี่

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 164 total views,  4 views today