080 175 2000 info@53ac.com

หลักเกณฑ์ ในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล

 1. ผู้มอบอำนาจ คือผู้ที่มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลนั้น  ถ้ามีตราประทับนิติบุคคลให้ประทับตราด้วย
 2. การมอบอำนาจ เรื่องใดที่ไม่ต้องการมอบอำนาจ ให้ขีดฆ่าออก หรือไม่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ หรือ เขียนมอบเฉพาะสิ่งที่ต้องการมอบอำนาจเท่านั้น
 3. อย่ากรอกข้อความด้วยลายมือที่ต่างกัน น้ำหนักการเขียนที่ต่างกัน ใช้ปากสีที่ต่างกัน ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีด ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเดียวกัน
 4. ถ้ามีรอยขูด ลบ ต่อเติม แก้ไข หรือขีดฆ่า ต่อเติมกี่คำ  ให้ผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
 5. อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วน และถูกต้องตามความประสงค์แล้ว
 6. ให้มีพยาน อย่างน้อย 1 คน
 7. ค่าอากรแสตมป์
  1. มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
  2. มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  3. มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว  โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจกรรมแยกกัน ให้ติดอากรแสตมป์รายตัวบุคคลที่รับมอบอำนาจ ค่าอากรแสตมป์คนละ 30 บาท
 8. ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 9. การกระทำการแทนนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรอง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองและประทับตราด้วย
(ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ ของหน่วยงานราชการ ต่างๆ ด้านล่าง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 17,115 total views,  1 views today