080 175 2000 info@53ac.com

หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กรมสรรพากรมีการให้บริการออกหนังสือรับรองการเสียภาษี และการมีถิ่นทิ่อยู่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการนำหนังสือรับรองไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางภาษีในต่างประเทศภายใต้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ผู้เสียภาษีที่มีสิทธิยื่นคำขอ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพียงยื่น คำขอหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ (ร.อ.01) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตามแต่ละประเภทของหนังสือรับรองนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

 

หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Non-Resident Withholding Tax Certificate)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.54
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
 • หลักฐานการส่งเงินได้ไปต่างประเทศ เช่น คำขออนุมัติซื้อเงินตราต่างประเทศที่ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบบ ธ.ต.4 (ถ้ามี) ใบแจ้งหักบัญชีลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ (Debit Note)ในกรณีที่ได้ส่งเงินได้ดังกล่าวออกนอกประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องแสดงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งเงินหลักฐานแสดงการรับเงิน (กรณีการจ่ายเงินในประเทศ)
 • หนังสือเรียกเก็บเงินของผู้รับเงินได้ในต่างประเทศ (Invoice)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการพิจารณา เช่น สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการจ่ายเงินได้ (กรณีที่สงสัยว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทใด) รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้จ่ายและผู้รับเงินได้เป็นภาษาอังกฤษ

 

หมายเหตุ : กรณีการจ่ายเงินปันผล นอกจากหลักฐานข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล
 • ภ.ง.ด.50 รอบบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

 

หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ (Income Tax Payment Certificate)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91

หรือ ภ.ง.ด.93

 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้จ่ายเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีชาวต่างชาติ
 • ชื่อ ที่อยู่ ในประเทศไทยของผู้ขอหนังสือรับรองฯ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

นิติบุคคล

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52ภ.ง.ด.55
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 • ชื่อ ที่อยู่ และประเภทกิจการเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย (Certificate of Residence)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีชาวต่างชาติ (จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีที่จะรับรอง)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

นิติบุคคล

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 • ชื่อ ที่อยู่ และประเภทกิจการเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย (Certificate of Status of Taxable Person)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

นิติบุคคล

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์
 • ชื่อ ที่อยู่ และประเภทของกิจการเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

หมายเหตุ : กรณีต้องการให้รับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากหลักฐานข้างต้นแล้ว จะต้องนำส่งมอบสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ด้วย

 

หนังสือรับทราบการมีเงินได้จากต่างประเทศ (Statement of Acknowledgement of Foreign Income)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีชาวต่างชาติ
 • ชื่อ ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ
 • แบบฟอร์มจากหน่วยบริหารจัดเก็บภาษีของต่างประเทศที่ต้องการให้กรมสรรพากรลงนามและประทับ

ตรารับรอง

 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการพิจารณา เช่น หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง

 

 

สถานที่ให้บริการ

ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ

ที่ต้องการได้ที่สำนักงานสรรพากรภาคในท้องที่ของท่าน หรือที่กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับ

นิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้จากสำนักงานสรรพากรภาคในท้องที่ หรือ โทร. 0 2272 9136 กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

หรือโทร. 1161 ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) กรมสรรพากร

 

 14,069 total views,  7 views today