080 175 2000 info@53ac.com

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์เมื่อท่องเที่ยวจังหวัดรอง

“ประเทศไทยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำที่เติบโตอย่างมีศักยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย” เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองที่น่าสนใจมากมายทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ล้วนมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเองไปกับครอบครัวไปกับหน่วยงานเป็นหมู่คณะ ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายฐานการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน วารสารสรรพากรฉบับนี้จะกล่าวถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการท่องเที่ยวจังหวัดรอง และพื้นที่ที่เพิ่มเติมจากจังหวัดรอง

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าบริการนำเที่ยวหรือแพ็คเกจทัวร์ ค่าที่พัก เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับพื้นที่อื่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับค่าบริการนำเที่ยวหรือแพ็คเกจทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ค่าที่พักที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหรือผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

1.บุคคลธรรมดา

ซึ่งไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 

2.กรณีมีคู่สมรส

2.1) มีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

2.2) ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยื่นแบบแสดงรายการ ให้ต่างฝ่ายต่างยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกัน ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท

 

 

 

3.หลักฐานในการใช้สิทธิประโยชน์ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินระบุข้อความ ดังนี้

3.1) ชื่อผู้มีเงินได้

3.2) จำนวนเงินที่จ่าย และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน

3.3) ลำดับที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรณีการจ่ายค่าบริการท่องเที่ยวหรือแพ็คเกจทัวร์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับการเดินทางในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดอื่นซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปสำหรับค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ลูกจ้าง ณ สถานที่จัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับพื้นที่อื่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องจัดทำโครงการการอบรมสัมมนา และมีเอกสารหลักฐานประกอบโครงการเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินด้วย

 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับท้องที่ในเขตจังหวัดอื่นถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย

 

 2,151 total views,  1 views today