080 175 2000 info@53ac.com

หลังจากยื่นจดทะเบียนเลิกแล้วมีกําหนดระยะเวลาในการยื่นเสร็จชําระบัญชีไหม และถ้ายังไม่พร้อมเสร็จชําระบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

นารา เมื่อจดทะเบียนเลิกแล้ว ผู้ชําระบัญชีมีหน้าที่ชําระสะสางกิจการเพื่อการชําระบัญชี แต่ในกรณีที่ ไม่พร้อมเสร็จชำระบัญชี ผู้ชําระบัญชีจะต้องจัดทํารายงานการชําระบัญชีทุกๆ 3 เดือนและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม หากทางลูกค้าต้องการปรีกษา หรือ ต้องการปิดบริษัท ทางเรามีบริการในส่วนนี้ รวมถึง จัดทำการปิดงบและยื่นกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 60 total views,  2 views today