080 175 2000 info@53ac.com

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (Other components of shareholders’ equity )

หมายถึง ยอดรวมของผลสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานของ

  • ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน และ
  • ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย และ
  • ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอื่นตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 16,306 total views,  4 views today