080 175 2000 info@53ac.com

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2560 ”
ไฟล์แนบ ไม่มี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 3/2560 เรื่อง “การบัญชีภาษีอากร” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของนักบัญชีอาเซียน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
การจัดอบรม เรื่อง “ การบัญชีภาษีอากร ” เป็นการจัด ฟรี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมของว่างเช้า บ่าย (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 3 ชั่วโมง ด้านอื่นๆ 3 ชั่วโมง
วิทยากร นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

วันที่จัดอบรม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขในการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจาก เสร็จสิ้นการอบรม
2. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

สรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมฟรี อบรมผู้ทำบัญชี “ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ครั้งที่ 3/2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2559 “เรื่องการบัญชีภาษีอากร” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 355 คน

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
การจัดทำบัญชีและงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้

สำหรับท่านใดที่สำเร็จการศึกษา สาขาด้านบัญชี และมีความสนใจที่จะเป็น “ผู้ทำบัญชีใหม่” จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจหารค้าประกาศโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

 1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชี
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุยในความผิดตามาตรฐาน ม.39(3) แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพ พ.ศ.2547 เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรี (บัญชี) หรือเทียบเท่า เว้นแต่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัด ณ วันปิดบัญชีในรอบปีที่ผ่านมามีทุกรายการดังนี้
  1. ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท
  2. รายได้รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท
  3. สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท

สามารถ มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิ ปวส.(บัญชี)หรือเทียบเท่าก็ได้

 

เมื่อมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว ผู้ทำบัญชีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
 • แจ้งรายละเอียดการทำบัญชีทางระบบ e-Accoutant ที่ dbd.go.th พร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน ภายใย 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นบัญชี และภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการที่แจ้งไว้
 • ต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่รับทำบัญชี และสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสมาวิชาชีพบัญชีทางระบบ เรื่องการบัญชีภาษีอากร e-Accoutant ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี
 • เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน (โดยมีเนื้อหาที่เกียวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
 • แจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ทางระบบ e-Accoutant ได้ทันทีหลังการทำกิจกรรมแต่ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีปฏิทินของทุกปี และต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 • ผู้ทำบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ไม่ครบตามที่กำหนด แม้ถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนาความรู้ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อร่วมกันไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ไม่นับรวมจำนวนชั่วโมงในปีปัจจุบัน
 • ผู้ทำบัญชีใดยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีแล้ว และขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีใหม่ต้องเข้ารับการการพัฒนาความรู้ให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง และแจ้งการขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีใหม่ทางระบบ e-Accoutant ที่ dbd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • รับทำบัญชี ไม่เกิน 100 ราย ต่อปีปฏิทิน ไม่ว่าจะเป็นการรับทำบัญชีในรอบปีบัญชีใด และกิจการที่รับบัญชีมีการประกอบกิจการหรือไม่ก็ตาม

ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 http://www.dbd.go.th/more_new.php?cid=123&filename=index

แต่สำหรับผู้ใดที่ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศฯดังกล่าว ก็ยังสามารถปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้ เช่น เป็นพนังงานบัญชีของบริษัท เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 5,078 total views,  1 views today