080 175 2000 info@53ac.com

ใบหุ้นเป็นเอกสารทางกฎหมายที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท ใบหุ้นจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของในบริษัท สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับใบหุ้น มีดังนี้

ข้อกำหนดทางกฎหมาย: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกหุ้น ใบหุ้นต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

ข้อมูลที่มี: ใบหุ้นควรมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อบริษัท ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น จำนวนและประเภทของหุ้นที่ถือ วันที่ออก และลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจ

การโอนหุ้น: สามารถโอนได้โดยการสลักหลังและส่งมอบใบหุ้นหรือโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต การโอนหุ้นจะต้องจดทะเบียนกับบริษัทและทะเบียนหุ้นที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน

ใบแทนใบหุ้น: หากใบหุ้นสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและยื่นขอใบแทน บริษัทอาจกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของและชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบแทน

ความสำคัญของใบหุ้น: ใบหุ้นเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของในบริษัท จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล และการโอนกรรมสิทธิ์หุ้น

โดยสรุป ใบหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญของการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท บริษัทต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกหุ้น และในใบหุ้นควรมีข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบริษัท ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น จำนวนและประเภทของหุ้น เป็นเจ้าของ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบและขอรับใบแทน

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 113 total views,  1 views today