080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการ 1,500 บาท
(เราสามารถให้บริการครอบคลุมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียม 50 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,550 บาท

ขอบเขตบริการ

 • บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
  – จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่
  – จัดทำหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  – ดำเนินการคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพิ่มเติม - การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น มี 2 แบบ คือ

 1. เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น– เป็นกรณีเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ถือครอง หรืออัตราส่วนระหว่างผู้ถือหุ้น
 2. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น – เป็นกรณีทีมีการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท หรือทั้ง 2 กรณี
  หมายเหตุ : บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 แบบ พร้อมกันก็ได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้น (บอจ.5) พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมลงลายชื่อรับรอง 1 ชุด
 • รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (รายชื่อและจำนวนหุ้นที่จะทำการเปลี่ยนแปลง)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ใช้เวลา 1 วันทำการ

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

เพิ่มเติม 

หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, รายงานเปลี่ยนผู้ถือหุ้น, เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น, ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
 
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53
 

 

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

บริการอื่น เกี่ยวกับหุ้น

 • เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • จัดทำสมุดทะเบียนหุ้น
 • จัดทำใบหุ้น
 • จัดทำหนังสือสัญญาโอนหุ้น
 • ให้คำปรึกษา การถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ
 • เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ และ วิสามัญผู้ถือหุ้น
 • กำหนด หุ้นบุริมสิทธิ์ และ หุ้นสามัญ ในข้อบังคับของบริษัท
 • จัดหา ทนายความ ฟ้องร้อง ในคดีโกงหุ้น
 • เป็นตัวแทน ในเจรจา ต่อรอง เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับหุ้น

เราบริการทั่วประเทศ เปลี่ยนแปลง แก้ไข จดทะเบียน เสร็จในวันเดียวกัน

เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยเดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน ท่านมั่นใจได้ว่า เราเข้าใจ ปัญหา โดยได้วางแผน และสร้างระบบเพื่อป้องกัน  และทีมงานเรายังคงมุ่งมั่น ทำอย่างอย่างจริงจัง ตลอดมา

 83,519 total views,  126 views today