080 175 2000 info@53ac.com

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการเอกสาร บริษัท

มีทั้งหมด 3 แบบ

 1. จดทะเบียนแบบธรรมดา (ยื่นกับกรมพัฒฯ)
 2. จดทะเบียนแบบออนไลน์ (ยื่นออนไลน์)
 3. เปลี่ยนการยื่นจดทะเบียนแบบจดกระดาษเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งต้องมีการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้นายทะเบียนปลดล็อคการดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์ได้

 

ค่าบริการ 3,500 บาท

กรณีการเปลี่ยนแปลงยื่นจดทะเบียนพร้อมกันหลายรายการ จะคิดรายการต่อไปละ 1,000 บาท

 • เราบริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ได้ทั่วประเทศ โดยส่งเจ้าหน้าที่ ไปพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ค่าเดินทางคิดเพิ่ม 1,000 บาท
 • เราเตรียมเอกสาร ให้ท่านยื่น จดทะเบียนเอง คิดแค่ 2,500 บาท (นาราฯ จัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ยื่นจดทะเบียนให้แก่ท่าน และประสานงานทางโทรศัพท์)

 

ระยะเวลา

กรณีเร่งด่วน สามารถแล้วเสริจ ใน 1 วันทำการ แต่บางกรณี ต้องส่งหนังสือเชิญประชุม และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ จะต้องรอประชุมอนุมัติ โดยใช้เวลา 9 วัน หรือ 16 วัน ขึ้นอยู่กับกฏหมายและระเบียบการของรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

อัตรา ค่าบริการ ธรรมเนียม และค่าบริการ (ยื่นธรรมดา)

ประเภท จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ลงโฆษณา/
เชิญประชุม
1. ชื่อและตราประทับ 1,010 3,500 /
2. ที่ตั้งสำนักงาน
(2.1 จังหวัดเดียวกัน) (2.2 ข้ามจังหวัด)
2.1 = 710
2.2 = 810
3,500 X
/
3. เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ 810 3,500 /
4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ 710 3,500 /
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 50 1,500 X
6. เพิ่มทุน 860
(บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มากกว่า 1 แผ่น เพิ่ม 50 บาทต่อแผ่น)
5,000 /
7. ลดทุน
(7.1 มติพิเศษ) (7.2 แก้ไขบริคณห์สนธิ)
5,000 /
8. เพิ่มสาขา 710 3,500 X
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ 760 5,000 /
 • หมายเหตุ ท่านอาจเลือกไม่ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ ถ้าไม่ได้มีปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อประหยัด และรวดเร็ว แต่ การลงโฆษณาและส่งหนังสือเชิญประชุม กรณีที่ท่านต้องการ มีค่าใช้จ่าย (ตามจริง) อีก 800 บาท (สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ตาม บอจ.5 ในประเทศไทยเท่านั้น)

 

อัตรา ค่าบริการ ธรรมเนียม และค่าบริการ (ยื่นออนไลน์)

ประเภท จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ลงโฆษณา/
เชิญประชุม
1. ชื่อและตราประทับ 700 3,500 /
2. ที่ตั้งสำนักงาน
(2.1 จังหวัดเดียวกัน) (2.2 ข้ามจังหวัด)
2.1 = 450
2.2 = 550
3,500 X
/
3. เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ 500 3,500 /
4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ 450 3,500 /
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 50 1,500 X
6. เพิ่มทุน 650
(บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มากกว่า 1 แผ่น เพิ่ม 50 บาทต่อแผ่น)
5,000 /
7. ลดทุน
(7.1 มติพิเศษ) (7.2 แก้ไขบริคณห์สนธิ)
5,000 /
8. เพิ่มสาขา 450 3,500 X
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ 500 5,000 /

 

การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง รายการเอกสารบริษัท (การยื่นออนไลน์โดยตัวแทน)

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ดำเนินการโดย
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงผ่านระบบ e-Registration (อิเล็กทรอนิกส์) 2 ชั่วโมง นาราการบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบ 1-3 วันทำการ นายทะเบียนธุรกิจการค้า
ขั้นตอนที่ 3 ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงตัวผ่าน Link ที่ได้รับทาง e-mail 1 ชั่วโมง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการเข้าใหม่ถ้ามี
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม 1 ชั่วโมง นาราการบัญชี

 

การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง : กรณียื่นแบบธรรมดา ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบออนไลน์

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ดำเนินการโดย
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการแจ้งให้นายทะเบียนปลดล็อคสำหรับการยื่นออนไลน์   (เอกสารที่ใช้ หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ พร้อมลงนามรับรองและประทับตรา รูปแบบไฟล์สแกน) 1 วันทำการ นาราการบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบ 1-3 วันทำการ นายทะเบียนธุรกิจการค้า
ขั้นตอนที่ 3 ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงตัวผ่าน Link ที่ได้รับทาง e-mail 1 ชั่วโมง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการเข้าใหม่ถ้ามี
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม 1 ชั่วโมง นาราการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเมื่อบริษัทจำกัดต้องการจะเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะต้องได้รับมติของที่ประชุม คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นรายการที่มีความสำคัญจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษ ให้เปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ การควบบริษัท การเลิกบริษัท และการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

การเปลี่ยนแปลงบางรายการที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการยื่น จดทะเบียนไว้ ซึ่งต้องไปดำเนินการภายในกำหนด ได้แก่

 1. การเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัท (เพิ่มทุน/ลดทุน) ต้องไปยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนหรือให้ลดทุน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติ
 2. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติ
 3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า/ออก ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติ
 4. การควบบริษัท ต้องไปยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้ากัน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ และยื่นจดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วัน นับจาก วันที่ควบเข้ากัน 

ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ• บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท• กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัท – ประเด็นที่ต้องรู้

 • การลงลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจต้องใช้ลายเซ็นต์ให้เหมือนกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปากกา ที่ใช้ต้องใช้หมึก สีน้ำเงินเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชน หรือ สำเนาเอกสาร ต้องใช้สำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับเท่านั้น หรือสำเนาที่เห็นรายละเอียดได้ชัดเจน ไม่มีเงาดำ หรือข้อความที่ไม่ชัดเจน
 • ตราประทับ ต้องเป็น อันเดียวกับที่เคยจดทะเบียนไว้ หากมีการทำขึ้นใหม่ ต้องมีขนาดและรูปแบบ เท่าเดิม
 • การขีดคร่อมในสำเนาบัตรประชาชน ถ้าต้องการระบุข้อความในสำเนา อนุญาตให้ระบุว่า “ใช้สำหรับ ……(ชื่อหน่วยงาน)…..” เท่านั้น
 • กรรมการ เปลี่ยนชื่อตัว หรือ สกุล จะต้องทำเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลตรงกับบัตรประชาชน โดยแนบบัตรเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนใหม่
 • ป้ายชื่อบริษัท จะต้องเป็นป้ายที่คงทนถาวร  มีขนาดที่มองเห็นชัดเจน เช่น ป้ายอคริลิค ใช้ป้ายปริ้นท์ใส่กระดาษไม่ได้
 • ภาพถ่าย จะต้องถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท และเลขที่ตั้งอย่างชัดเจน ถ่ายให้เห็นทั้งตัวอาคาร และถ่ายให้เห็นภายในสำนักงาน ด้วย

การเดินทาง บางส่วน เพื่อจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัท ทั่วประเทศ

สกลนคร ลูกค้าให้มา นาราฯ ก็บ่อกล้าขัดใจลูกค้าใหม่ครับ ท่านบอกว่ารีบ เราก็พร้อมครับ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน จาก สกลนคร มา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เรารีบไปย้ายที่ตั้งทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร วันเดียวเสร็จหมด ท่านก็ดีใจครับ นาราฯ ก็สบายใจ ลูกค้าใจดี...

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่

ลพบุรี เรามาจดทะเบียน กว่า 10 ครั้งแล้วครับ มาทีไล หลงไหล เย็นตาโฟ ร้านดังหลังอำเภอ เสียแล้วลูกค้าให้มาจดทะเบียน นาราก็ยินดีครับ ท่านเป็นทหาร นาราเป็นประชาชน ยินดีรับใช้ท่าน ทหาร ทุกท่านครับเขตทหาร ก็เข้าไปให้ท่านเซ็นต์เอกสาร มาแล้วครับ เจอกันพรุ่งนี้ที่สกลนคร ครับ...

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เชียงใหม่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด เชียงใหม่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55...

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

เพชรบุรี จดทะเบียนบริษัท

นาราการบัญชี เดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า เพื่อทำธุรกิจซื้อขายรังนกนางแอ่น  ดีใจครับ ได้ลูกค้าใจดีตลอด มาที่นี้ ท่านลูกค้าก็มาแต่เช้า นาราการบัญชี ก็มาเช้า เราเลยจดทะเบียนได้เสร็จไวมากๆ ครับ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี...

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

กระบี่ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัด กระบี่ ท่านไม่ต้องเดินทาง นาราการบัญชี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบท่าน ณ จังหวัดท่าน ให้ท่านเซ็นต์เอกสาร และส่งเอกสารคืนท่าน เราให้บริการจดทะเบียน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โทร 080 173 2000 , 080 174 2000, 02 933 55 11...

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

จดทะเบียนบริษัท เชียงราย – เชียงแสน

ลูกค้าต่างชาติ ต้องการจดทะเบียนบริษัท ที่เชียงราย อำเภอเชียงแสน เราก็ยินดีครับ เราออกเดินทาง ตั้งแต่เช้า แล้วสำเร็จทุกอย่าง ในวันเดียวกันครับ ขอบคุณลูกค้าใจดีครับ รอรับ สนามบิน พาไปจดทะเบียน ที่ dbd เชียงราย และสรรพากร เชียงแสน และรับรองอย่างดี พร้อมส่งกลับ สนามบิน...

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท ชุมพร เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการทะเบียนบริษัท ชุมพร

จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ชุมพร ติดต่อผู้จัดการ คุณวัชราภรณ์ เชื่อมบางแพ ปัณณ์กิจ แอคเคาน์ติ้ง 224/8 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 086 951 9403 อีเมล์ leky212@hotmail.com การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ...

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

ขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการทะเบียนบริษัท เราให้บริการเยอะมากครับ

นาราการบัญชี - ขอนแก่น ติดต่อ คุณอารุณี มีศรี โทร 080 414 4660 บริการ จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน บริการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เอกสารบริษัท เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อบริษัท ตราประทับ...

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

สมุทรปราการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ไปบ่อยครับ

เราไปจดทะเบียน และ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนละหลายครั้ง ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000 โทร 080 286 2000 ;...

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี บางละมุง จดทะเบียน และขอเลขผู้เสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

ชลบุรี เรามาจดทะเบียนบ่อยครับ โดยเฉพาะสรรพากร บางละมุง มาขอบัตรผู้เสียภาษีให้ชาว ต่างชาติ หลายครั้ง ครับ สนใจให้เรา บริการติดต่อได้ครับ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 080 173 2000 ; 080...

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

อุบลราชธานี เราก็เดินทางไปจดทะเบียน แล้วหลายครั้ง

การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4 ปี เดินทางไปแล้วกว่า 45 จังหวัด และใน กทม. เราให้บริการเกือบทุกวัน...

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เราก็รับครับ

สมุทรสงคราม เราก็มาบ่อยครับ  สบายๆ ครับ ได้แวะสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสบายใจครับ แวะไหว้หลวงพ่อบ้านเเหลม  เพื่อเสริมศิริมงคล  ก่อนไปจดทะเบียนครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน...

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง จดทะเบียนบริษัท ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านสบาย ครับ

ระยอง ที่ว่าเนี๊ยบ เราก็ผ่านได้สบายๆ ครับ ที่ว่ายาก เนี๊ยบ เรื่องเยอะ บอกเราครับ เรารับจ้างจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท ทั่วประเทศครับ ระยอง ยิ่งยากไปครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

นนทบุรี นาราการบัญชี ก็ไปจดทะเบียน ครับ

เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ สำหรับลูกค้า นนทบุรี เราให้บริการจำนวนมากครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยให้บริการทั่วประเทศกว่า 4...

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

จดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ เราก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็รับจดทะเบียนครับ

ศรีสะเกษ ก็ไปครับ ไกลแค่ไหน ก็บริการรับจดทะเบียนครับ วันนี้เรานั่งรถทัวร์ ไปถึงตั้งแต่เช้าตรู่ อากาศดีครับชอบ แล้วตรงไปจดทะเบียน ได้คิดแรกเหมือนเดิมครับ คนน้อยครับ วันนี้ เราจดทะเบียนพร้อมกัน วันเดียวกัน 2 รายครับ ไปดูภาพ จดทะเบียนที่ภูเก็ตกันครับ คนเยอะ...

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

จดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต เรามีทีมงานประจำ และรับงานเยอะครับ

ภูเก็ต เราไปจดทะเบียนบ่อยครับ เรามีทีมงาน ประจำที่นั้น เราให้บริการทั้งจดทะเบียนบริษัทใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการเอกสารบริษัท ห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาต ต่างๆ ด้วยครับ เช่น ใบอนุญาตท่องเที่ยว เค้าเตอร์แลกเงิน ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก โรงแรม และอื่นๆ ทุกครั้งที่ไป...

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพากรพื้นที่ สาขา ศรีราชา เราก็มาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไปกันบ่อยเลยครับ ชลบุรี ศรีราชา นาราฯ ยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับ ชลบุรี - โรงงานใช้บริการตรึม ครับ ศรีราชา ผู้เสียภาษี และจดทะเบียนเยอะครับ ที่นั่ง ไม่ค่อยพอหรือเปล่า ครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

สรรพากร ชลบุรี เราก็ไปทำตราสาร ใบสลักหลัง

บ่อยครั้งครับ ที่ต้องไป จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ สรรพากร ชลบุรี แต่วันนี้ มาทำใบสลักหลัง ตราสาร หรือ ชำระอากรแสตมป์ ประกอบสัญญาเช่า ที่มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ต่อไปนะครับ การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท...

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

นาราการบัญชี มาจดทะเบียน บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ที่จังหวัดปทุมธานี บ่อยครับ เรียกได้ว่า เกือบทุกอาทิตย์ หรือ อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ว่าได้ครับ   เรายินดีให้บริการ จดทะเบียน ทั่วประเทศ ครับ   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท...

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

จดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์ 27.01.2560

ได้มาสักที เมืองลับแล แห่ง อุตรดิตถ์. เมืองลึกลับแห่งตำนานนี้. ลูกค้ากล้าจ้าง นาราการบัญชี ก้อกล้ามาครับ. รักเลยครับ เมืองนี้. หน้าตาดีทุกคน. ว่าแต่. DBD. เปิดตอนตี 5 เหมือน 7~11 ไหมนะ นโยบายใครนะ. "ประชาชนต้องมาก่อน". คงจะจริงนะ     การเดินทาง บางส่วน ของปี...

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว จดทะเบียนบริษัท อีกครั้ง 26.01.2560

สระแก้ว. สระขวัญ มาDBDจ.สระแก้ว กี่ครั้งก็คิวแรก เสร็จไว อีกแล้วครับ . วันนี้มาจดทะเบียนบริษัทครับ  ลูกค้าใหม่ ขอด่วน ท่านบอกว่า เอาฤกษ์ครับ ให้จดตอน 9 โมงเช้าครับ  เลยจัดให้ครับ อูด อูด อีกแล้วครับ  ว่าแต่อยากรู้ไหม ว่าพรุ่งนี้ นาราฯ จะไปจดไหน กันต่อดีครับ...

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

อยุธยา เรามาจดทะเบียน บ่อยมากครับ 25.01.2560

มาไม่เบื่อเลยที่นี้ เรามาจดทะเบียนกันเกือบทุกอาทิตย์ พูดง่ายๆ ว่าหลับตาก็มาถูก ระหว่างรอ จัดให้ไป หนึ่งกลอนครับ นาราเฝ้ารัก จดทะเบียน หมุนเวียน กันมา ไม่ห่างหาย ใครว่ายาก ใครว่ายุ่ง ดูวุ่นวาย  เราสบาย งานผ่าน สานสัมพันธ์ กรมพัฒน์ จัดให้ แปดโมงครึ่ง เราถึงก่อน...

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

จดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

มาจันท์ อังคารนี้ ดีแท้ อิ่มแปร๋ หว่างทางกลาง ขุมวิท รถติดติด ฝนตกตก คงมาจดทะเบียน ไม่เคยเปลี่ยน เช้าตรู่ รู้ตัวเรา ใครว่าบ้า เราไม่บ่น คนขยัน อย่างเมามัน นั้นคือ ถือคติ ไม่ทิฐิ งานตำแหนิ ซิต้องลอง ปลองดองเข้า เจ้าหน้าที่ ดีงานเอย ....   มาจันท์ คิดถึงกวีเอก...

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

นครปฐม จดทะเบียนบริษัท

อู๊ด อู๊ด อีก แล้ววันนี้ ที่ นครปฐม. DBD ดูเล็กๆ ด้านนอก. แต่ด้านใจดีเพรียบขอบอก แอร์เย็นโคตร. เสร็จไวอีกแล้วงาน   การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน บ่อยครับ

วันนี้ มายื่น จดทะเบียนเลิกบริษัท ที่กรมใหญ่ครับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) สนามบินน้ำ นนทบุรี การเดินทาง บางส่วน ของปี พ.ศ. 2560 เราบริการทั่วประเทศ เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ ณ จังหวัดท่าน และจดเสร็จในวันเดียวกัน...

 42,735 total views,  1 views today