080 175 2000 info@53ac.com

เปลี่ยน กรรมการ อำนาจกรรมการ กรรมการลาออก เพิ่มกรรมการ

ค่าบริการ  3,500 บาท (ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ)

 • ออกหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงโฆษณา และส่งไปรษณีย์ตอบรับ
 • เตรียมเอกสารที่ต้องยื่น ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
 • ดำนินการยื่น ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะเวลา 

 • กรณีจัดให้มีการประชุม ใชเวลา 9 วัน (ขั้นตอนประชุม 7 วัน)
 • กรณี เร่งด่วน เสร็จภายใน  2 วัน หรือ วันเดียวสำหรับบางกรณี

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการ

บาท

ค่าบริการ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ 3,500

ค่าธรรมเนียม จ่ายให้ กรมพัฒน์

 • กรรมการ ออกจากตำแหน่ง (ไม่จำกัดจำนวนคน) 400 บาท
 • กรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท
 • ค่าหนังสือรับรอง  200 บาท
 • รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
1,050
(น้อยลงเมื่อทำบางรายการ)
ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ 500

ค่าส่งไปรษณีย์ตอบรับ (เชิญประชุม)

 • ส่งในประเทศไทย คนละ 25 บาท
 • ส่งต่างประเทศ คนละ 125 บาท
100

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 

5,150

(น้อยลง เมื่อไม่โฆษณา)

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ค่าบริการคิดเพิ่ม 1,500 บาท
 2. เราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยบวกเพิ่มค่าเดินทาง

ข้อมลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

 1. ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง
 2. ชื่อ อายุ ที่อยู่ ของกรรมการที่เข้าใหม่
 3. อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไข้เปลี่ยนแปลงใหม่
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ ได้แก่
 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน (พร้อมรับรองสำเนา และให้กรรมการที่มีอำนาจรับรองด้วย)
 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
 • รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)
 • สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
บริการอื่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง – แก้ไข รายการสำคัญของบริษัท เอกสารบริษัท

 
เพิ่มเติม – ความรู้

กรณีเป็นบริษัทจำกัด

ป.พ.พ.มาตรา 1175 กำหนดว่า “ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้ดำเนินการ ดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • ต้องมีหนังสือนัดประชุม โดยให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งไปรษณีย์ตอบรับแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
 • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง
 • แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
 • แก้ไขอำนาจกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ คือ กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้า หรือ กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ คือ แก้ไข้อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 17,586 total views,  85 views today