080 175 2000 info@53ac.com

บริการตรวจสอบ – สอบทาน เอกสารบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท

อัตราค่าบริการ ตรวจสอบเอกสารบริษัท (เอกสารจดทะเบียน) 3,500 บาท

(ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม แต่ไม่รวมค่าแปลเอกสาร-ถ้าต้องการ)

วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ เอกสารบริษัท (เอกสารจดทะเบียนบริษัท)

 1. เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทมีอยู่จริง และเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทมีอยู่โดยครบถ้วนและได้เปิดเผยไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม
 3. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทได้มีการปรับปรุงเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้ว
 4. เพื่อให้ทราบถึงเอกสารที่แสดงว่าบริษัทมีภาระผูกพันหรือเงื่อนไขที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ อย่างไร

ขอบเขตและลักษณะการให้บริการ

 1. สอบทานและตรวจสอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัท ในด้านต่างๆ ดังนี้
  • ความครบถ้วนของเอกสาร
  • การจัดเก็บเอกสาร
  • การปรับข้อมูลของเอกสาร ให้เป็นปัจจุบัน
  • การแสดงเอกสารสำคัญที่ต้องแสดงในที่เปิดเผย
 1. ปรับปรุงข้อมูลเอกสารบางรายการให้เป็นปัจจุบัน เช่น หนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรวมรวบเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบ  พร้อมให้รหัส (code) เอกสารแต่ละชนิด และส่งคืนให้กับทางกิจการ
 3. สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร ในเรื่องต่างๆ เช่น
  • รายการเอกสารทั้งหมดที่พบ
  • รายงานถึงปัญหาที่พบในการตรวจเช็คเอกสารและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
  • เสนอแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเอกสารที่ไม่สามารถตรวจพบ เช่น จัดทำขึ้นใหม่ ขอคัดสำเนาใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 4. แปลเอกสารสำคัญต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ (หากต้องการ)

งานบริการที่ต่อเนื่อง

หากท่านต้องการ เรายินดีเป็นเลขาดูแลด้านเอกสารสำคัญแก่ท่าน (หน้าที่นี้ ถูกบังคับเป็นกฎหมายในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ) เช่น การคัดเอกสารสำคัญ  การแปลเอกสาร การรับรองเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร พร้อมตราประทับ ออกรายงานการประชุม โดยค่าบริการ จะเรียกเก็บรายเดือน

ประเภทของเอกสารที่สามารถตรวจสอบ

 1. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ (Department of Business Development)
A. กระทรวงพาณิชย์
A.1 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ พค. 0401)
A.2 หนังสือรับรองบริษัท
A.3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
A.4 หนังสือบริคณธ์สนธิ (แบบ บอจ. 2)
A.5 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3)
A.6 ดวงตราประทับของบริษัท
A.7 ที่ตั้งสาขา
A.8 ข้อบังคับของบริษัท
A.9 แบบแจ้งนัดประชุม
A.10 รายงานการประชุมตั้งบริษัท
A.11 รายงานการประชุมสามัญประจำปี
A.12 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
A.13 รายการนำส่งงบการเงิน (แบบ สบช 3.)
A.14 สัญญาโอนหุ้น
A.15 ทะเบียนใบหุ้น
A.16 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
A.17 ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

 1. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร (Revenue Department) เช่น
B. กรมสรรพากร
B.1 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
B.2 แบบ ภ.พ. 01
B.3 แบบ ภ.พ. 01.1
B.4 แบบ ภ.พ. 09 (ถ้ามี)
B.5 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 1. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม (Social Security Office) เช่น
C. สำนักงานประกันสังคม
C.1 ใบทะเบียนกองทุนประกันสังคม
C.2 ใบทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

 

 1. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องแสดงในที่เปิดเผย เช่น
D. เอกสารสำคัญที่ต้องแสดงในที่เปิดเผย
D.1 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
D.2 ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
D.3 ใบทะเบียนกองทุนประกันสังคม
D.4 ใบทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
D.5 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)
D.6 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ พค. 0401)

 

 1. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งอาจเกี่ยวกับกิจการท่าน(ถ้ามี) เช่น
E. เอกสารอื่นๆ
E.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)
E.2 บัตรส่งเสริมการลงทุน
E.3 ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
E.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
E.5 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 4,606 total views,  3 views today