080 175 2000 info@53ac.com

DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ และข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้าซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน เช่น เลขทะเบียน ชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานะ คณะกรรมการของนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน งบแสดงสถานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน โดยสามารถค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์์
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า
  • สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
  • สามารถดูข้อมูลสถานที่ให้บริการ
  • โปรแกรมรองรับการแสดงผลภาษาไทย
  • บริการฟรี

 7,745 total views,  1 views today