080 175 2000 info@53ac.com

ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน สำคัญไฉน

ในปกติทางการค้า ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการมีหน้าที่ต้องออกเอกสารทางภาษีอากรที่สำคัญให้แก่ลูกค้าหลายชนิด เช่น ใบกำกับภาษี ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารทั้งสองเป็นเอกสารที่ประมวลรัษฎากรกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องออกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายใช้เป็นหลักฐานในการลงรายได้ รายจ่าย ในทางบัญชีและภาษีรวมทั้งหลักฐานในการเครดิตภาษีซื้อตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น ในบทความนี้ขออธิบายกรณีใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเป็นลำดับแรกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเป็นเอกสารตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกฎหมายกำหนดให้ “ผู้รับเงิน” “ผู้ขาย” “ผู้ให้เช่าซื้อ” หรือ “ผู้ชำระราคา” ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเพื่อเป็นการยืนยันหรือพิสูจน์กับผู้จ่ายเงิน ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ชำระราคาว่า ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยการออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินนั้น ต้องออกใบรับในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับชำระราคา ไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือ แม้ว่าผู้จ่ายเงิน ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ชำระราคา จะไม่ขอใบรับหรือ ใบเสร็จรับ เงินจากผู้รับเงิน ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้ชำระราคาบุคคลดังกล่าวก็ต้องออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินให้หากไม่ออกผลก็คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำตามมาตรา 127 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

อย่างไรก็ดี เพื่อลดภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินกฎหมายกำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน หากมีจำนวนเงินหรือราคาที่ได้รับชำระจากการขายสินค้าหรือให้บริการในแต่ละครั้งหรือรวมกันเกินจำนวนเงินที่กำหนด (จำนวนเงินน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประกอบการจะออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินหรือไม่ก็ได้) ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยตามมาตรา 86/8 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับเงิน หรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการรวมเงินหรือราคาที่ได้รับชำระแต่ละครั้งเกิน 1,000 บาท
  2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่เข้ากรณีตาม 1 และผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งได้รับเงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ หรือจากการกระทำกิจการ รวมเงินหรือราคาที่ได้รับชำระแต่ละครั้งเกิน 100 บาท
  3. ผู้ประกอบการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งได้รับเงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ หรือจากการกระทำกิจการรวมเงินหรือราคาที่ได้รับชำระแต่ละครั้งเกิน 100 บาท

 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีที่มีข้อความแสดงว่า “ได้รับเงิน” หรือ “รับชำระราคาแล้ว” จะถือเอาใบกำกับภาษีนั้นเป็นใบรับหรือใบเสร็จรับเงินก็ได้

 

สำหรับรายการของใบรับหรือใบเสร็จรับเงินนั้นผู้ประกอบการต้องมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อออกเอกสารดังกล่าวไปแล้วหากมีข้อผิดพลาด เช่น เขียนเลขที่ของผู้ชำระราคาผิดพลาด เป็นต้น ผู้ออกอาจแก้ไขข้อความดังกล่าวโดยขูด ลบ ขีด ฆ่า ข้อความที่ผิดพลาดนั้นได้และควรลงลายมือชื่อกำกับข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วยแต่ทางที่ดี ควรให้ผู้ออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินยกเลิกและออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่มีข้อความถูกต้อง น่าจะเกิดผลดีต่อผู้ประกอบการและลูกค้ารวมทั้งฝ่ายบัญชีของทั้งสองฝ่าย

 

 2,004 total views,  2 views today