080 175 2000 info@53ac.com

ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบธุรกิจและมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ให้เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้ ณ สถานประกอบการในที่ที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย โดยหากเกิดกรณีที่ท่านต้องประสบกับปัญหาที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชำรุด เสียหาย ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือสูญหาย จากความประมาทเลินเล่อจากเหตุที่ท่านตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ท่านสามารถขอออกใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ก็สามารถยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือยื่นทางเว็บไซต์ ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด

 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) กันก่อนค่ะ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) คือ ใบทะเบียน เป็นกระดาษขนาดประมาณA4 มีลักษณะเป็นลายน้ำสีชมพู โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะใส่กรอบและแขวนอยู่ตามผนังหรือวางตั้งไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการแห่งนั้นเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีข้อมูล สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และวันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เป็นต้น

 

เมื่อผู้ประกอบการประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี และกรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ให้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไปกรณีหากมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากร ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ และกรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ เช่นกัน

 

การขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีที่ท่านทำใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนทราบว่าชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย โดยท่านสามารถยื่นคำขอได้ที่

-สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้

-เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ

  1. 1. แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) นวน 3 ฉบับ
  2. 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ชำรุด (ถ้ามี) พร้อมสำเนา หรือสำเนา ภ.พ.09 กรณีไม่มีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย
  4. 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทนปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  5. 5. อื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 11,051 total views,  1 views today