080 175 2000 info@53ac.com

บริษัทจำกัดถ้าไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่และไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวจะมีความผิดอย่างไร

นารา บริษัทจำกัดใดไม่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่และไม่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและทำให้การประชุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้การประชุมนั้นเป็นโมฆะ 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com
 

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

เพิ่มเพื่อน

 48 total views,  6 views today