080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการ 4,000 บาท

ขอบเขตบริการ

 • จดทะเบียนเข้าประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนประกันสังคม)
 • จดทะเบียนเข้า กองทุนทดแทน
 • แจ้งเข้าพนักงาน (ไม่เกิน 5 ท่าน)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขึ้นประกันสังคม

 • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01 (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • สำเนา ภ.พ.20 (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • แผนที่ของที่ตั้งสำนักงานโดยสังเขป(กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • รูปถ่ายของที่ตั้งสำนักงาน (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
  • ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและเลขที่ตั้งให้ชัดเจน
  • ถ่ายให้เห็นทั้งภายในและภายนอกที่ตั้งสำนักงาน
  • ถ่ายให้เห็นทั้งตัวอาคาร
 • สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น สัญญาซื้อขาย , คำขอเลขที่บ้าน , ใบโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรทะเบียนของเจ้าบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียน สปส.1-02 (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (ลูกจ้างคนละใบ) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
  • เลือกสถานพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนลูกจ้าง (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการทุกท่าน(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกท่าน (กรณีกรรมการเป็นคนไทยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

ติดต่อ งานบัญชี – ตรวจสอบ โทร 080 175 2000
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

เราพัฒนาระบบงาน เพื่อบริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 6,025 total views,  1 views today