080 175 2000 info@53ac.com

ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย(Gains (loss) on remeasuring available-for-sale investments)

หมายถึง ผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,599 total views,  3 views today