080 175 2000 info@53ac.com

งานที่ทำโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ (Work performed by the entity and capitalized )

หมายถึง มูลค่าของงานที่กิจการได้ทำขึ้นในระหว่างงวด และได้ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,628 total views,  1 views today