080 175 2000 info@53ac.com

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี

ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพ ด้านการจัดทำบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี

 719 total views,  1 views today