080 175 2000 info@53ac.com

บัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ ที่แต่ละแห่งอนุญาตให้เจ้าของบัญชีมีสิทธิในการใช้บริการต่างๆ  ถ้าเป็นบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึงเจ้าของบัญชีที่มีชื่อในการล็อกอิน (login name , username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อเข้าไปใช้บริการ

 748 total views,  1 views today