080 175 2000 info@53ac.com

Angel Investorกับสิทธิลดหย่อนภาษี

จากที่เคยกล่าวถึง Angel Investor ไปแล้วว่า คือนักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวลงทุนในธุรกิจ ซึ่งมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่เกษียณตัวเองแล้ว แต่มีประสบการณ์ในการเริ่มต้นและขยายธุรกิจ โดยจะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือกับธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นส่วนใหญ่

 

รัฐบาลจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนของ Angel Investor สำหรับกลุ่มนักลงทุนอิสระที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกันนับแต่วันที่ลงทุนในหุ้นนั้น เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

1.ผู้มีเงินได้ดังกล่าว ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

 

2.เป็นเงินลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย

(1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(2) มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

(3) ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

 

3.หากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้วและต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้มีเงินได้จะหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น

 

4.สิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

มาตรการนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มีแหล่งเงินทุนที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาการบ่มเพาะธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของรัฐบาลภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 แล้วยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 2,019 total views,  1 views today