080 286 2000 info@53ac.com

สินทรัพย์

ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ

 202 total views,  2 views today