080 175 2000 info@53ac.com

สินทรัพย์

ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ

 686 total views,  1 views today