080 175 2000 info@53ac.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งมี 4 ลักษณะ ดังนี้

1 การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

2 การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข

3 การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

4 การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

 492 total views,  1 views today