080 175 2000 info@53ac.com

หนังสือรับรองรายการปัจจุบัน

การออกเอกสารหนังสือรับรองข้อความทางทะเบียน ที่นายทะเบียน ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเพื่อแสดงข้อความและสถานะปัจจุบัน ณ วันที่ออกเอกสารของนิติบุคคลนั้นโดยมีรูปแบบเอกสารหนังสือรับรอง ตามที่กำหนดและผู้ขอได้ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้

 

 879 total views,  1 views today