080 175 2000 info@53ac.com

ตราสินค้า

ภาพลักษณ์หรือความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรโดยครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้และจดจำเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลานาน เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยมีหลักการสร้างตราสินค้า (Branding) ดังนี้

1)การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Positioning)

2)การสร้างความแตกต่างทางความรู้สึกและอารมณ์ (Differentiation)

 716 total views,  1 views today