080 286 2000 info@53ac.com

งบกระแสเงินสด

รายงานที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของกิจการ  ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อประเมินความสามารถของกิจการที่จะได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และความจำเป็นของกิจการในการใช้กระแสเงินสด ที่เกิดจาก กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

 112 total views,  1 views today