080 175 2000 info@53ac.com

รับรองสำเนางบการเงินของหอการค้า

รับรองสำเนางบการเงินของหอการค้าเป็นการรับรองสำเนางบดุล หรือ รายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของหอการค้าที่หอการค้าได้นำส่ง และนายทะเบียนได้เก็บรักษาไว้

 735 total views,  1 views today