080 175 2000 info@53ac.com

รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลต่างด้าว

รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลต่างด้าว เป็นการรับรอง สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นิติบุคคลต่างด้าวได้นำส่งและนายทะเบียน ได้เก็บรักษาไว้

 432 total views,  1 views today