080 175 2000 info@53ac.com

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1 อบรมสัมมนา

2 การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนา

3 การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน

4 การสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าวุฒิใหม่จะสูงกว่าวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม

5การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 636 total views,  1 views today