080 175 2000 info@53ac.com

กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้แทนของบริษัท เพื่อกระทำกิจการ  ในนามของบริษัท ซึ่งอาจมีคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ ยกเว้นกรณีบริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า5 คน

 

 633 total views,  1 views today