080 175 2000 info@53ac.com

ศูนย์กระจ่ายสินค้า

กระบวนการในการทำหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (manufacturer) ผู้ขายส่ง (wholesalers) ผู้ขายปลีก (retailers) โดยเป็นผู้ให้บริการในด้าน  การจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป (finished goods) ให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิผล

 796 total views,  1 views today