080 175 2000 info@53ac.com

e-Matching เชื่อมโยงการค้าโลก

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในการยกระดับความยากในการประกอบธุรกิจให้ง่ายขึ้น สำหรับ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและควบคุมการขนส่ง
สินค้าขาออก ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ ด้วยการบูรณาการระบบ
การทำงานของ 2 หน่วยงาน ร่วมมือประสานงานกันระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ณ จุดเดียว โดยนำระบบตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบ (National Single Window : NSW) เพื่อลดเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความ
ผิดพลาด ลดปัญหาการจราจร และสามารถลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ รวมทั้งร่วมกันผลักดันการนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้า
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เป็นการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย
Digital Economy ให้ประสบความสำเร็จ

ระบบ e-Matching เป็นการพัฒนาระบบตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching)ผ่าน NSW โดยนำมาใช้กับท่าเรือขนาดใหญ่ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน ลดจำนวนเอกสารลดระยะเวลาการให้บริการ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ให้กับประเทศ

 

จากเดิม ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบกรมศุลกากรและพิมพ์ใบกำกับการขนย้ายให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกตู้สินค้านำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ท่าเรือที่ประจำอยู่สถานีตรวจสอบเพื่อทำการ Matching ใบกำกับการขนย้ายตู้สินค้าที่จะผ่านเข้าท่าเรือ มาเป็นระบบตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Matching ผู้ส่งออก ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบกรมศุลกากร โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารใบกำกับเพื่อนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบสินค้าโดยเมื่อพนักงานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มายังสถานีตรวจสอบสินค้า ณ ท่าส่งออก ทำการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าเจ้าหน้าที่ท่าเรือจะทำการบันทึกหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่ระบบ หากข้อมูลตรงกับข้อมูลใบกำกับการขนย้ายที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกากร ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window :NSW) ระบบจะตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการผ่านสถานีตรวจสอบของท่าเรือ (Main Gate) อันจะเป็นการส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโดยรวมที่จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการบริการในเรื่อง Doing Business ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานมีการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor) หรือ “EEC” ที่มีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น“World-Class Economic Zone” อีกด้วย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นอกจากลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันและอนาคตด้วย

 

 1,533 total views,  1 views today