080 175 2000 info@53ac.com

บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มช่องทาง การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางรับงบการเงิน ของประเทศ (e-Filing Single Point) ตลอดจนเป็นการสร้าง  “คลังข้อมูลงบการเงิน” เชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพรข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 639 total views,  1 views today