080 175 2000 info@53ac.com

จดหมยข่วอเล็กทรอนกส

ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มผู้ขอรับข่าวสาร (Newsletter) โดยจะส่งข่าวสารไปยังผู้ขอรับบริการ ทาง e-mail Adderssที่ได้รับสมัครไว้กับกรม

 734 total views,  1 views today