080 286 2000 info@53ac.com

ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจซึ่งสมาชิกภายในครอบครัวเป็นเจ้าของและบริหารมีการสืบทอดกิจการจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งรูปแบบการบริหารงานของธุรกิจครอบครัวมีความแตกต่างกับธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร  อำนาจการบริหารงาน การบัญชีและการเงิ

 50 total views,  1 views today