080 175 2000 info@53ac.com

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

มาตรฐานและการตีความที่ออกโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วย

1 มาตรฐานรายงานทางการเงิน

2 มาตรฐานการบัญชี

3 การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน รายงานทางการเงิน

 389 total views,  2 views today