080 286 2000 info@53ac.com

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

มาตรฐานและการตีความที่ออกโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วย

1 มาตรฐานรายงานทางการเงิน

2 มาตรฐานการบัญชี

3 การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน รายงานทางการเงิน

 156 total views,  1 views today