080 175 2000 info@53ac.com

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

กฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยซึ่งได้กำกับประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวต้องขออนุญาตก่อนประกอบการโดยจำแนกธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

 

ประเภทธุรกิจ

 

ประเภทธุรกิจ

 

List One : Businesses strictosensu not permissible to foreigners by special reason

บัญชีหนึ่ง: ธุรกิจที่ไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ ด้วยเหตุผลพิเศษ

 

 

ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษคือ  ธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพพื้นฐานและความเป็นอยู่ของคนไทย เช่น การทำนาทำไร่

 

List Two : Businesses related to national safety or security or having impacts on arts, culture, traditions, customs and folklore handicrafts or natural resources and the environment

บัญชีสอง: ธุรกิจที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ของประเทศ หรือมีผลกระทบ ต่อศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

 

 

ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี คือธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี หัตถกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต การจำหน่าย และการซ่อมบำรุง อาวุธปืน

List Three : Business in respect of which thai nationals are not ready to compete with foreigners บัญชีสาม: ธุรกิจที่คนไทย ยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน ในการประกอบกิจการกับ คนต่างด้าว  

ธุรกิจทีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ กิจการเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว คือ ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ กิจการกับคนต่างด้าว เช่น การทำกิจการ บริการทางวิศวกรรม การทำกิจการโรงแรม

 

 

 

 

 

 986 total views,  1 views today