080 175 2000 info@53ac.com

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าและผู้ทรงคุณวุฒิรวม 25 คน  มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ  โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัย และความมั่นคง ของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของ ประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

 922 total views,  1 views today