080 175 2000 info@53ac.com

ใบอนุญาตการประกอบธุกิจของคนต่างด้าว

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่แสดงถึงประเภทธุรกิจที่ คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนด ใบอนุญาตสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะเลิกประกอบธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 1,044 total views,  1 views today