080 175 2000 info@53ac.com

แบบคำขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาเอกสาร/ 

ใบแทน ใบสำคัญ/ตรวจค้นเอกสาร/ถ่ายข้อมูลด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (แบบบริการข้อมูลธุรกิจ/หรือแบบ บธ.1)

แบบพิมพ์ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกำหนดขึ้น เพื่อใช้ เป็นแบบพิมพ์ในการขอรับบริการประเภทต่างๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 588 total views,  1 views today