080 286 2000 info@53ac.com

การอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น

ข้อตกลงระหว่างเจ้าของธุรกิจอนุญาตให้ผู้ขอรับสิทธิดำเนินธุรกิจและบริการภายใต้ชื่อการค้าของตนและปฏิบัติตามรูปแบบการทำธุรกิจของเจ้าของสิทธิตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

 53 total views,  1 views today