080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ซื่อแฟรนไชส์

ผู้ขอซื่อแฟรนไชส์หรือผู้ขอรับสิทธิในการทำธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจที่มีความประสงค์ให้ผู้อื่นมาดำเนินการภายใต้รูปแบบและตราหรือ เครื่องหมายการค้าหรือบริการของตน

 390 total views,  3 views today