080 175 2000 info@53ac.com

ค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในการกำหนดค่าขนส่งโดยกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทที่รับขนส่ง ดังนั้น ผู้ซื้อจึงต้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่ง

 750 total views,  1 views today